Styrelsen informerar

 

Här finns information från våra styrelsemöten

Protokoll från styrelsemöte 2019-05-09

 1. Föregående protokoll genomgicks
  1. Fuktskada klubbstugan –, inte klart.
  2. Definiera träningsgrupp – Förslag: De träningsgrupper som vill vara garanterade plats på appellplanen och/eller klubbens träningsmarker har möjlighet att betala en terminsavgift och fylla i listor till studiefrämjandet. Alla i träningsgruppen ska vara medlemmar i Råådalens Brukshundsklubb och betala terminsavgiften. Syftet med träningsgruppen (definieras av träningsgruppen) kommer att finnas på hemsidan och klubbens facebook. Nya deltagare i träningsgruppen får prova träna med träningsgruppen ett par gånger utan avgift och därefter kommer träningsgruppen och den nya deltagaren överens om syftet med träningsgruppen passar deltagarens behov och kunskapsnivå.
   Beslutades att detta ska gälla för träningsgrupper.
   Skotträning – önskar inköp av röd flagga. Beslutades att köpa in flagga.
   Köpa ny mopp. Beslutades att köpa in mopp.
   Städdag – blir den 2 juli kl 18.00

5. Sektorsrapporter

Sociala medier
Protokollen från mötena ska laddas upp som pdf till hemsidan.
Sponsorer ska läggas in på hemsidan.


Klubbstugan

Fotoväggen ska ordnas, foton på nya championat ska upp och de gamla ska bytas, beslutades att köpa in nya ramar.


Agility
Inplanera tävling i juli (6-7 juli), till den behövs priser och funktionärer.
Även nya hinder behöver köpas inför tävlingen, styrelsen beviljar inköpen.

HUS/HUG
Instruktörsmöte planeras,.

Nosework/Specialsök
Planerat en inofficiell NSW tävling september.
Det blir en prova på dag i juni.

Rallylydnad
Tävlingen är avslutad, men det ekonomiska resultat är ännu inte klart

Lydnad/bruks
Styrelsen beslutar att köpa in nya apporter.

Övrigt
Diskuterades att de träningsgrupper som har träningstävlingar ska få behålla delar av de pengar som kommer in på träningstävlingarna att användas i sammanhang som är kopplat till träningsgruppens träning, diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.
Soptunna till uteplatsen ska inköpas

Nytt möte blir 20 juni 18.30

Protokoll från medlemsmöte 2019-05-09

Vad har hänt på klubben under 2019 hittills?
En rallylydnadstävling har genomförts.
Stående banan har ett rullande bygg schema
Klubben har/har haft blandade kurser: Valpkurser, allmänlydnadskurser, mantrailing, rallylydnad och agility.
Träningsgrupper inom rallylydnad och lydnad
Det kommer att bli skotträning – tisdagar kl 17.30 – 18.00

Vad kommer att hända?
Träningstävlingar i Nosework
Agilitytävling är inplanerad till 6-7 juli
Städdag planeras in
Staketet behöver fixas
Uterumstaket behöver åtgärdas
Innersta rummet behöver snyggas till
Inköp av nya apporter
Önskemål
Det finns önskemål om klubbtävlingar i rallylydnad och lydnad, diskuterades hur dessa skulle kunna läggas upp.
Klubben får gärna bjuda in någon intressant föreläsare typ Memea Mohlin, dock räcker det med en per år.
Sponsringstavla diskuterades, beslutades att i stället lägga upp sponsorer på klubbens hemsida.
Sophanteringen diskuterades, går det att få bättre sortering? Det är mötets åsikt att klubben bör försöka sortera mer.
Klubben ska ha en prova på dag för NSW den 9 juni, eventuellt blir det någon NSW kurs efter detta.
En loppistavla/hylla kommer att sättas upp på klubben, dit kan medlemmar skänka hundprylar som andra kan köpa för en liten summa, pengarna går då till klubben.

Championatsbilderna diskuterades, foto dag planeras då man kan ta foto på nya champions och uppdatera de gamla bilderna.

Soptunna till uteplatsen önskas.

 

 

Protokoll från styrelsemöte 2019-03-20

Sektorsrapporter

 

Sociala medier
Information om att klubben återigen har träningsmark ska läggas ut på hemsidan.
Klubbstugan

Fuktskadan, inget nytt
När det gäller städning av klubbstugan så beslutades att styrelsen tar det själva, tillsvidare.

Agility
Möte är inplanerat, det kommer att bli lagtävling i sommar

HUG
Instruktörsmöte ska planeras in varje halvår.

HUS

Klubben har snart tre nya agilityinstruktörer klara.

Nosework/Specialsök
NSW sektorn har skickat en skrivelse till SNW årsmöte angående att SNW regelverk omöjliggör att man tävlar för sin egen lokalklubb.

Rallylydnad
Styrelsen beslutar att köpa in nya nummerlappshållare.
Förberedelser inför tävlingen pågår, tävlingen är 13-14 april

Övrigt
Definition av träningsgrupp genomgicks  och diskuterades.
Styrelsen beslutar att båda firmatecknarna var för sig, kan skapa underlag för ersättning till instruktörer, men att själva utbetalningen ska signeras av båda firmatecknarna.

Beslutades att skotträning ska vara tillåtet, vid en speciell tid en dag i veckan, skylten som varnar för skotträning ska sättas upp och dessutom så ska det vara röd flagga i flaggstången.
Medlems möte planeras till den 9 maj kl 19.00, direkt efter så har styrelsen sitt ordinarie möte.
Klubben ska ha en städdag 4 maj 10.00

Beslutades att klubben köper in en spray-mopp för städningen av klubbstugan.

Protokoll från Årsmöte 2019-02-21

Närvarande: Erika Elgström, Anna Karlsson, Sabina Backe, Emma-Helena Laurin, Frida Sörensen och ca 30 medlemmar

1. Mötets öppnande
Ordförande Erika Elgström förklarade mötet öppnat

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs vid behov

3. Val av justeringsmän/rösträknare
Till protokolljusterare valdes Björn Wennerström och Rose-Marie Schmidt.

4. Mötets behöriga utlysande
Mötet har utlysts via hemsidan och även via Facebook, mötet
förklarades vara behörigen utlyst

5. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande på mötet valdes Erika Elgström

6. Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare på mötet valdes Emma-Helena Laurin

7. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

8. Godkännande av Verksamhetsberättelser och Verksamhetsplaner
Verksamhetsberättelsen 2018 och Verksamhetsplan 2019 godkändes

9. Godkännande av Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen godkändes

10. Fastställande av Balansrapport samt Resultatrapport
Balansrapport och Resultatrapport fastställdes

11. Ansvarsfrihet för Styrelsen
Styrelsen medgavs ansvarsfrihet

12. Fastställande av medlemsavgiften
Med hänvisning till motionen(se §16) så diskuteras medlemsavgiften. Mötet röstar för att behålla medlemsavgiften som den är nu och endast höja med Sbks avgift under nästkommande år

13. Val av:

Ordförande, 1 år omval                2019
Erika Elgström

Sekreterare, 2 år omval                2019-2020
Annika Hedman

Kassör, 2 år kvarstår             2019
Sabina Backe

Ledamot, 2 år omval                2019-2020
Anna Karlsson

Ledamot, 2 år kvarstår             2019
Emma-Helena Laurin

Suppleant, 1 år omval                2019
Daniel Baltrock

Suppleant, 1 år omval                2019
Frida Sörensen

Revisor, 2 år kvarstår             2019
Annika Altinius

Revisorssuppleant, 2 år omval                2019-2020
Charlotte Jostvik

Valberedning, 2 år omval                2019-2020
Therese Jakobsson

Valberedning, 1 år fyllnadsval        2019
Carina Fagerberg

14. Justering av §13
Justering av §13 görs i efterhand då vi inte har ett klart dokument att skriva på.

15. Valberedningens förslag till sektorsansvariga

Agility: Mia Baltrock
HUS: Annika Hedman
Rally: Erika Elgström
NSW/Specialsök: Emma-Helena Laurin
Lydnad: Anna Karlsson
HUG:  Annika Hedman

16. Motioner
En motion angående medlemsavgiften och avgift för deltagande i träningsgrupp har inkommit.
Se bilaga
Mötet beslutade att inte bifalla motionen.
17. Städlista
Städningen fungerar inte optimalt, ibland hittas bajs och kiss i lokalen, samt på appellplanen. Styrelsen kommer att lösa problemet med städningen.

18. Belöning för instruktörer
Belöningssystemet för instruktörer (som tidigare diskuterats på instruktörsmötet) med 200 kr per instruktörstillfälle diskuteras & godkänns av årsmötet.
19. Prisutdelning Hederspris
Styrelsen har beslutat att ge sitt pris till två personer i år, det är Jane Ahlberg och Anna Karlsson (Blackie).
Eftersom vi tidigare haft styrelsens pris och medlemmarnas pris, men fick in få motiveringar till medlemmarnas pris så har vi detta år valt att dela ut styrelsens pris till två medlemmar.

Den första är en riktig problemlösare och ställer upp på allt för föreningen, i både stort som smått. Hon har lyckats vara medhjälpare på alla valpkurser under 2018. Hon är länken mellan agility och övriga medlemmar. Flitig träningskompis och sist men absolut inte minst är hon kocken som klubben saknat under många år. Tack för all god och hälsosam mat, snälla sluta aldrig utfodra oss. Tror ingen är villig att ta över efter dig.

Tack – Anna Karlsson med Blackie

Den andra är en verklig klippa som jobbar i skuggan av en väldigt inspirerande instruktör. Det märks att hon gått i skola hos denna under väldigt många år, de är på många sätt som ett gammalt gift par (i den positiva bemärkelsen). De vet precis var de har varandra och att se dem hålla kurs är som att se ett väloljat maskineri. Kurserna går som på räls och jag har tappat räkningen på antalet kurser hon varit medhjälpare till och antalet klokheter hon utdelat i klubbens namn.

Tack – Jane Ahlberg

20. Prisutdelning Barometern
Agility
XS
1. Anna och Lycke 188p
2. Marina och Pandora 186p
3. Erika och Berit 115p

S
1. Linda och Dio 169p
2. Emelie och Chino 127p
3. Anna och Pixie 44p
4. Rose-Marie och Kitty 16p

M
1. Lisbeth och Humla 256p
2. Rose-Marie och Pim 199p
3. Maria och Kuling 146p
4. Björn och Vinda 123p
5. Anna och Liz 121p
6. Christin och Cento 90p

L
1. Lisbeth och Myra 216p
2. Gunilla och Dooley 15p
3. Anna och Ludde 6p

XL
1. Therese och Rolf 223p
2. Jenny och Hjalmar

Pris delades även ut till Mia och Daniel Baltrock för tredjeplacering i lag på årets SM.

Rallylydnad
1. Jonna Silwergård med Dandy-Lion´s Service With A Smile (Lotus)
2. Jenny Pettersson med Trollvikens Black Amaranth (Doris)
3. Therese Jakobsson med Vesterlyng´s Martell (Rolf)

Pris delades även ut till Jeanette Nihlgård för silverplats på årets SM.

Lydnad
1. Anna Karlsson med Lizzie
2. Therese Jakobsson med Vesterlyngs Martell
3. Anna Karlsson med Blackie

Nosework
1. Elaine Dehn
2. Gunilla Alsterfjord
3. Sara Wiberg

21. Allmän information
Pris för att deltaga i träningsgrupper blir 200 kr per termin vilket är en sänkning med 100 kr per termin.

22. Mötet förklaras avslutat
Ordförande förklarade mötet avslutat

2019-01-10

Sektorsrapporter

 Sociala medier

Klubbstugan


Agility

HUS
Möte med instruktörerna i januari för att planera 2019 och diskutera förslaget om ersättning till instruktörer.

Nosework/Specialsök
För första året så är Nosework med i Barometern och det har uppstått ett problem, för att kunna vara med i Barometern så måste man tävla för Råådalens BK. Men om man tävlar nosework officiellt och är medlem i SNWK så får man förtur till tävlingar, många har missuppfattat detta som att man måste tävla för SNWK.
Styrelsen beslutade att göra undantag denna gången och låta de som tävlat för SNWK vara med i Barometern, men att det ska tydliggöras att det är en engångsföreteelse.

Rallylydnad

Övrigt
Hyra av mark: Styrelsen beslutar att klubben kommer att stå för hyra av marken under 2019, villkoret är dock att någon i styrelsen blir markansvarig.
Träningsgrupperna som hyr marken ska betala 200 kr per person/termin som de andra träningsgrupperna.
Styrelsen beslutade att priset för att vara med i en träningsgrupp blir 200 kr/per termin.


Protokoll 2018-10-18

Klubbstugan
Grinden diskuterades.
Fuktskadan är inte undersökt än.

Agility
Instruktörsutbildning planeras till våren
Stående banan plockas in på lördag
Poäng för att bygga stående banan diskuterades. Beslutades att alla får samma poäng som ingår i byggargruppen.
Lagtävling diskuteras eventuellt blir det i början av maj.
HUS

Rallylydnad

Nosework
Planerar in fler öppna träningstillfällen

Övrigt
SKK kommer 4 gånger under nästa år att ha utställningsträning och att köpa valp kurs på Råådalens Bk

 

Protokoll 2018-08-16

Sektorsrapporter

Sociala medier
Önskvärt att fler ska kunna administrera de sociala nätverken.

Klubbstugan
Fuktskadan på huset behöver kollas upp .
Balansbommen är fortfarande till salu.
Röjardag bokas till den 20 oktober kl 10.00
Städning av klubbstugan behöver schemaläggas.
Stora grinden behöver fixas, ev kan  vi  få tag på en som går på hjul.

Agility
Slutresultat från tävlingen i april är ännu inte klart.
Ett ritprogram till stående banan diskuterades, det blir fler diskussioner senare.

Klubben ska utbilda fler agilityinstruktörer.

HUS
En medlem går grundmodulen nu
Rallylydnad
Tävlingen diskuterades, nästa gång så kommer vi inte att skriva ut banskisserna, deltagarna får fota en uppsatt skiss.
Till nästa års tävling så önskas det en fläkt inne på kontoret.
En fortsättningskurs är inplanerad i höst.

Nosework
Nya träningstävlingar/öppna träningstillfällen ska göras under hösten.

Övrigt
Förslaget på Barometern klubbas.

Sponsring av SM ekipage: Styrelsen beslutar att sponsra med anmälningsavgiften + 500 kr per person, för både Rally och Agility.

Inköp av en liten träapport och en liten metallapport, som ska finnas på klubben.

 

20180516

Klubbstugan

Fuktskadan vid taket är inte undersökt än.
En takplatta på uteplatsen håller på och släppa.
Klubben ska ha en röjardag den24 maj, staketet ska fixas och det ska röjas ogräs.

Agility
Eventuellt blir det ytterligare en tävling i september.
Ett möte är inplanerat, man vill diskutera att använda de hinder som är avsedda för tävling till träning också.
Balansen ska säljas, pris är satt i tidigare protokoll.
Lättviktstunnlarna ska säljas, pris blir ca 1000 kr för 2 st

Rallylydnad
Tävling i början av juni, skyltar och skylthållare ska köpas in till tävlingen.
Nummerskyltar diskuterades
Inropartavlor ska köpas in till tävlingen.

Nosework
Kurs till hösten, datum planeras in senare
Träningstävlingar höjs till 100 kr för icke medlem och 50 för medlemmar

Övrigt
Barometern
Vilka förslag som ska användas beslutas på medlemsmötet.
Agilityns ska revideras.
Beslutades att klubben inte kommer att göra något speciellt den 30 maj, då SBK fyller 100 år.
Vid nästa medlemsmöte så ska klubben fråga om någon vill vara ansvarig för prova-på tillfällena ( när allmänheten har möjlighet att komma till klubben och prova olika aktiviteter.
GDPR diskuterades info ska publiceras på hemsidan.

I

20180426

Sociala medier
Information om stående agilitybanan ska bara läggas ut på medlemssidan, den är bara avsedd för medlemmar.

Klubbstugan

Fixardag blir den 24 maj kl 1800 Staketet behöver en översyn och besprutning av ogräs.
Led belysning i klubbstugan diskuterades det behövs en elektriker för att göra det, själva armaturerna behöver bytas. Dock är det viktigare att el-elementen i klubbstugan bytes.
Plåten som saknas på taket behöver åtgärdas och det behöver även kontrolleras hur stora skadorna är under taket.
Ev kan vi använda samhällstjänst för att göra en del underhåll, typ målning.
Det är viktigt att man ställer undan och återställer hinder mm när man har tränat färdigt, info om detta ska ut på fb och hemsidan.


Agility
Tävlingen är genomförd, det var många nya domare på samma gång .
Många funktionärer som ställde upp, det var positivt.
Konstaterades att det är dyrt med danska domare.
Eventuellt blir det en banbyggarkurs.
Ny agilitytävling i höst diskuterades, inget beslut än.
Hinderna kan stå kvar ute nu, behöver inte längre sättas in i boden.
Gamla balansen ska säljas, pris sätts till ca 5000 kr.
Nybörjarkurs agility är på gång.

HUS
Vi bjuder in studiefrämjandet till medlemsmötet i juni, för att höra vad de har att erbjuda.

Rallylydnad
Det blir tävling 2 och 3 juni.

 Nosework
Fler öppna träningstillfällen, åtminstone ett i månaden.
Vi höjer priset till 100 för icke medlemmar och 50 för medlemmar, betalas i förväg.
Tävlingsinriktad kurs till hösten med Sara Andersson
Möte 3/5 som ska diskutera barometern

Speglarna är nu uppsatta på planen.
Takbelysning inne i klubbstugan är nu fixad
Vidareutbildningen för instruktörer har genomförts i helgen.
Poängpärm ska sättas ut på klubben för poängberäkningen.
Föreläsning med Eva Marie Wergård: ev blir det en annan lokal.

Klubbstugan
Klubben ska ha en städdag 25 mars kl 10.00
Nya foton av championat ska upp på väggen i klubbstugan
Låset till dörren är fixat.
Ev kan vi sätta LED i klubbstugan

Agility
Det blir tävling 22 april
Den 9 mars ordnas en hinderfixardag.

HUS
Klubben planerar att utbilda nya tävlingsledare i agility
Instruktörsmöte är bokat 15 mars

Rallylydnad
Klubben ska utbilda en skrivare till och en sekreterare
Tävling är planerad 2-3 juni


 

Protokoll 2017-12-04

Sektorsrapporter

Sociala medier

Klubbstugan
Inköp av speglar och ruta till appellplanen,
Takbelysningen i klubbstugan behöver bytas
Agility
Stående banan: möte om detta i april, det ska läggas upp ett rullande schema för uppsättning av banan.
Det blir inomhusträning i Klippan i vinter.
Två personer kommer troligtvis att gå tävlingsledarutbildning under 2018 Klubben kommer att behöva ha en klass 3 tävling under april för att examinera de nya tävlingsledarna.
Klubben ordnar en inofficiell tävling den 28 december i Klippan, Skånehallen. Gräsmattan är väldigt vattensjuk framför Agilityboden, info finns på fb.

HUS
Agilityinstruktörer, flera som är intresserade av att bli instruktörer , Ev kör klubben en egen A1 utbildning till hösten.
SBK ordnar en Grundmodulutbildning i Malmö i vinter, ev kan klubben skicka ett par deltagare.
Rallylydnad

Övrigt
Temaföreläsningar: Eventuellt står klubben som arrangör när Eva Bodfält kommer till Skåne i vår.

Julfesten blir inte av, vi kör Tack o taco fest i januari i stället.

Nytt förslag på barometern och klubbmästerskap tas upp på årsmötet.

Valpträffar med start i mellandagarna.
Priser och avtackningar till årsmötet diskuterades

Styrelsens pris diskuterades.
Röstning på hemsidan om klubbens förslag.

 

Protokoll 2017-11-07

 

HUS
Planen är att utbilda egna funktionärer i Rallylydnad, En sekreterare och en skrivare. Ev finns det en blivande ny allmänlydnadsinstruktör till våren.

Klubbstugan
Lysrör ska bytas inne i klubbstugan, fönsterna behöver putsas, åtgärdas till våren.

Agility
Hur ska stående banan skötas?
Balansen är dålig, beslutades att vi köper en ny nu. Det innebär att inköp av nya tunnlar får vänta.
Möte är inplanerat.

Diverse frågor
Inomhusträningen i höst: Några har anmält intresse för att hyra Skånehallen. klubben kollar underlaget och ser om det går att ordna.

Gräsklippning: Samhall kan inte matcha det pris vi har nu. Kan vi få ett fast pris från vår nuvarande leverantör?

Belöningssystem diskuterades

 • Träningar/temakvällar med Maria för instruktörer, hjälpare och om plats finns även betalande medlemmar.
 • Förslaget är klickerträning en kväll i januari feb.
 • Julfest för de som har hjälpt till under året, blir i december.
 • Poängssystemet införs som planerat from nästa år
 • Barometern och Klubbmästerskap förslag på olika upplägg ska vara klara till nästa möte.SBK´s organisationsutredning diskuterades, konstaterades att klubben har ingenting att tillföra den.

Protokoll 2017-10-17 Medlemsmöte

Sociala medier
Fb gruppen för medlemmar: Hur kan vi få in flera medlemmar på sidan? Annonsera mer om det på hemsidan, på den allmänna fb sidan, sätt en lapp på klubben.

Klubbstugan

Agility
Stående banan, vem kan ordna med den nu ?
Hinderna och renovering av dem diskuterades.
Ingen träning i ridhuset denna vintern. Fråga på fb om det finns intresserade (rally, agility) som kan tänka sig att hyra in sig på hallar.
Träningsgrupp i agility önskas.

 

HUS

Rallylydnad
Tävling inplanerad 2018

Övrigt
Belöningssystem: Nytt förslag diskuterades, det ska finnas en pärm på klubben där man själv fyller i och signeras av ansvarig, detta ger rabatt på kurser och träningsgrupper på klubben, systemet ska testas under 2018. Mer information ut på kurser att vi har tävlingar och behöver funktionärer. Fortfarande ingen festkommitté.
Barometern
Barometern diskuterades, diskussionen fortsätter på nästa styrelsemöte.

Protokoll 2017-09-04
Temakurser i tävlingspsykologi, planeras in till jan-feb nästa år. Nycklar till toan ska ordnas så att medlemmar kan, mot deponi, få en nyckel.
Bomhållare är beställda.
Stolparna till terrassen är nu utbytta. Extra soptunna önskas.
Rabatter för gjorda insatser diskuterades, beslutades att förslaget skulle läggas ut på fb medlemssidan för diskussion.

 

5. Sektorsrapporter

Sociala medier
Nya hemsidan är snygg och omtyckt, instagramkonto ska skapas. Fb medlemssida är under uppbyggnad.
Klubbstugan
Gräsklippning diskuterades
Agility
Tävlingen i helgen gick bra.
HUS
Instruktörsutbildningar i allmänhet diskuterades, kommer att vara en stående punkt på mötena.
Rallylydnad
Ansökan om tävling 2018 ska skickas in.
Diskuterades att ta fram en egen tävlingssekreterare. 

Övrigt.
Städlista är nu ordnad, gäller först för styrelsen.
Barometern på hemsidan diskuterades, vi ska göra reklam för den på fb medlemssida eftersom det är så få som skickar in resultat. Frågan kom upp ur lydnaden ska beräknas? Tas upp på styrelsemöte i november.

Medlemsmötet flyttas till 17 oktober.
Uppvisning på Evidensia inplanerad.

 

Styrelsemöte 2017-08-14

Föregående protokoll genomgicks
Prova på kvällar upplägget ändras så att man först visar momenten och sedan får folk prova.
Medlemsmötet: Motivation för instruktörer, styrelsen tar fram förslag på tävlingsträning typ coachning.
Nyckel till toa, flera medlemmar har svarat på enkäten att de gärna vill ha tillgång till toa. Cykellås med kod i stället för hänglås.
Vi har haft röjardagar, lydnadsboden mm är rensat.                           Temakurser i agility för tävlande diskuterades.
10 st bomhållare ska köpas in.
Nosework, inoff tävling och klubbtävling.

 • 5. Sektorsrapporter

Hemsidan
Fb sidorna diskuterades. Fb ska ha en sida mer för officiella meddelanden och en Fb för inofficiella meddelande. Vid kurser är det bra om man informerar att vi har två fb grupper.

Klubbstugan
Stolparna på altanen ska bytas. Takplåt måste på plats,

Agility
Tävling 3 september dubbelklass 1.
Nybörjarkurs och tävlingskurs startar snart. 

HUS
Instruktörsutbildning diskuterades, kanske ska man ha någon typ av handledare för nya instruktörer som får hålla egna kurser innan de går instruktörsutbildning.

Instruktörsmöte inplanerat 16 oktober.
Externa instruktörer, ska bara tas in i nödfall och då endast förbundsinstruktörer.
Rallylydnad
Nästa års tävling ska ansökas senast 15 september.
En träningsgrupp under hösten.
Agilityträningsgrupp
Ev kommer det igång senare i höst

Lydnadträningsgrupp
Ev två träningsgrupper, en blir mer tävlingsinriktad.

Noseworkträningsgrupp
En träningsgrupp under hösten

 Träningsgrupp kostar 300 kr per deltagare, deltagarlista ska skickas till studiefrämjandet. Deltagarna måste vara medlemmar.

Övrigt
Priset på kurser diskuteras. Beslutades: per gång 125 kr from 2018-01-01, diskuteras vidare på nästa möte.
Inköp av nya agilityhinder, vinsten från höstens tävling går till inköp av nya hinder.
Nya ben till framåtsändandet ska inköpas.
Extra soptunna önskas till altanen.
Motivation till medlemmar diskuterades.
Städlista ska införas, styrelsen börjar

 

 

 

Medlemsmöte Råådalens Bk 20170619

Närvarande:
Annika Hedman, sekr
Erika Elgström, ordf
Sabina Backe, kassör
Charlotte Edberg
Anna Karlsson
+ 7 medlemmar

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat

 • 2. Val av ordförande
  Mötet väljer Erika Elgström till ordförande
 • 3. Val av sekreterare
  Mötet väljer Annika Hedman till sekreterare
 • 4. Vad har vi gjort i styrelsen under det gångna året, vad planerar vi att göra framöver.

Vi letar och utbildar nya instruktörer. Vi söker även hjälpinstruktörer till både lydnad och agility.

Rallylydnadstävling och Agilitytävling har genomförts.

Genomförda investeringar: Ny kyl o frys, parkeringen är tillfixad med nytt bärlager.

Kurser i sommar: allmänlydnad, agility o rallylydnad.

Poängsystemet: Vi har tagit bort poängsystemet, vad kan vi göra i stället?
För instruktörer och hjälpinstruktörer: Bjuda in utbildare så att vi kan få utveckling av våra instruktörer och hjälpare.

Prova att ha föreläsningar i t ex tävlingspsykologi, hundhälsa mm.

För tävlingsfunktionärer: Samling någon kväll inför tävling och sedan en festkväll efter tävlingen som planeras in i förväg.

Prova på kvällar har genomförts. Det var stor uppslutning på det senaste tillfället, blev lite långa väntetider för de som ville prova. Hur kan man lägga upp det så att det fungerar praktiskt? Ha fler instruktörer i beredskap, så att man kan ringa in någon vid behov.

Vi skulle vilja ha en festkommitté.

Låsen på toaletterna, ska vi erbjuda fler medlemmar nyckel till toaletterna?
Man får i så fall lösa ut nyckel mot en deponi.
Förslaget läggs ut som en fråga på fb.

Klubbstugan
Stolpar till uteplatsen måste bytas, plåt på taket (skarven mellan taken) ska sättas.
Två röjardagar är inplanerade i juli, främst för att köra till tippen.
Agilityhinderna behöver målas och fixas, en separat kväll planeras för detta.

Önskemål om kurser
Lydnad, startklass och mer avancerad lydnad
Valpkurs
Allmänlydnad
Temakurser i agility som är på en eller några få kvällar.
Noseworkträning

Övrigt
Skruvfästen till Agilityhinderna behövs.

 

Styrelsemöte 2017-05-08

Hemsidan

Medlemsmötet ska annonseras ut. Vi gör ett nytt försök att få folk till en festkommitté.

Klubbstugan
Röjning i det inre rummet och kontoret eftersom vi kommer att behöva det inre rummet till kurser.
Rallyskyltar behöver sorteras upp, skyltar till allmän rally saknas, nya ska sättas ut.
Dörrkarmen på den andra ytterdörren behöver fixas.
Nytt kylskåp behövs.

Agility
Tävling 2 dagars i juni. Klubbtävling 24 maj.
HUS
Erika rapporterar från ordf konf. Skks förslag att lägga alla klubbar direkt under SKK. SBKs förslag är att klubbarna ska dela upp kurser mellan sig, någon har tjänstehundsutb och någon annan har rallylydnad. Det är inte ok tycker vi eftersom det inte påverkar konkurrensen från privata.
Mailpåminnelse till de som inte har betalt, ska gå att göra via SBK medlem.  Studiefrämjandet vill komma på ett instruktörsmöte/styrelsemöte. Sf kan vara behjälpliga att utbilda till styrelseplatser.

Prova på kurs på fredag 12 maj, kostnadsfri. Lydnad, agility och Rallylydnad.

Rallylydnad
Tävlingen avklarad, gick med vinst. Totalt 333 individuella starter. Erika har en nybörjarkurs just nu. Planerar för en mästarkurs.
Träningstävling planeras i sommar, Erika och Maria kommer att döma.
Övrigt.
Ersättning för poängsystemet. Inspiration för instruktörer och träningsledare, bjuda in till träningshelg, spåna på detta på medlemsmöte.
Klubbstugan uthyrning kostar 1000 kr för medlemmar 500 kr.
Hur annonserar vi nya kurser? Hemsidan, fb, sbk skånedistiktet, skb kurskalender, studiefrämjandet.

 

 

Styrelsemöte 2017-04-03

Hemsidan

Ingen har anmält intresse för festkommittén, frågan kvarstår tills nästa möte.

Klubbstugan

En röjardag har varit, parkeringarna skrapades och det rensades ogräs. Dörrkarmen till klubbens andra ytterdörr behöver bytas.

Det inre rummet och kontoret behöver röjas. Larm är nu installerat i klubbstugan. Dörrhandtaget till entrédörren är fixat.

Agility
Hinderna ska målas och tvättas.
Tävling är inplanerad i juni.
Fler tävlingar ska inplaneras till hösten.
Klubbtävlingarna drar igång 15/4, nybörjare.
Två klubbtävlingar till planeras in i maj, 3 resp 24 maj.

HUS
HUG mötet i Eslöv.
Samarbete mellan klubbarna behöver utökas en projektgrupp har startats. Förslag att man inte ska behöva betala delmedlemskap när man går kurser på andra klubbar i regionen.

Klubben ska ha Provapå kurser i vår och sommar i stället för de gemensamma kvällsträningarna. Datum ska inplaneras.

Rallylydnad Tävling 9 april, förberedelser är i gång.
Nybörjarkurs startar i vår.

Övrigt.
Hunddokumentär, ev kommer klubben att medverka i provfilmning för en kort hunddokumentär. Testfilmningen ska vara klar senast den 2 maj.

 

 

Styrelsemöte 2017-03-07

Hemsidan
Kan vi få fram en festsektor?  Vore kul om vi kunde få igång lite grillkvällar osv. Efterlyses på hemsidan.

Klubbstugan
1 april kl 10.00 kommer vi att ha en röjardag.
Vad som behövs göras:
Röjning av sly på parkeringen
Röjning på kontoret
Röjning i köket
Röjning av det inre rummet
Röjning av den lilla boden ut mot vägen
Klubben bjuder på fika.
Dörren in i klubbstugan vid kontoret behöver bytas.

Agility
Fortsättningskurs på gång
Nybörjarkurs på gång
Agilitytävling i juni
Det behövs en hinder fixar dag i vår

HUS
Ytterligare en  medlem påbörjar utbildning till Rallyinstruktör nu
En medlem går grundutbildning till allm instruktör nu ska sedan gå för Maria V i höst.
Diskuterades vidareutbildning av våra agilityinstruktörer.

Rallylydnad
Träningsgrupperna börjar nu
En nybörjar kurs startar i vår
Tävling 9 april

Övrigt.
Diskuterades och beslutades att klubben kommer att installera larm med brandvarnare och vaktutryckning.

Öppna träningskvällarna ska starta igen.

 

Styrelsemöte 2017-01-10

Sektorsrapporter

Hemsidan
Ersättningssystem för poängssystemet diskuterades, beslutades att även medlemmar får vara med och tycka, så därför läggs det ut en fråga om det på hemsidan.
Vi behöver fler frivilliga, efterlyses på hemsidan.
Barometern och reglerna för detta gällande Lydnad och Rally ska läggas ut på hemsidan senare i år.

Klubbstugan
Ny dörrmatta behövs.

Agility
Det blir en nybörjarkurs till våren.

HUS
En medlem är intresserad av att bli allmänlydnadsinstruktör, kommer först att vara hjälpare på två kurser. Klubben  ska ha en utbildning till A1 under hösten.
Rallylydnad
Nya skyltar ska beställas. Träningsgrupp och kurs ska startas under våren.

Övrigt.
Klubben ska införa två pris till de personer som man tycker har gjort störst insatser för klubben under året, priserna ska delas ut på årsmötet.
Ett pris bestäms av styrelsen och kan gå till en person som inte är medlem.
Det andra priset går till den person som medlemmarna röstar fram, via hemsidan.
Samma person kan inte få båda prisen och inte heller två år på rad.
Styrelsemöte 2016-12-06

Sektorsrapporter

Hemsidan

Klubbstugan

Agility
Styrelsen beslutar att Emelie Nilsson får verka som agilityinstruktör på klubben.

HUS
Klubben behöver verka för att få en allmänlydnadsinstruktör.
Rallylydnad
En  kurs är inplanerad i maj-juni.
Det behövs nya skyltar.

Övrigt
Diskuterades Barometern, oklart hur poängberäkningen går till. Styrelsen beslutar att klubben ska sponsra deltagande i mästerskap med 300 kr och anmälningsavgiften. Med mästerskap avses tävling som deltagarna kvalar till.

 

Sektorsrapporter

Hemsidan –
Klubbstugan

Belysningen på parkeringen är fixad.

Agility
Nya tävlingar för 2017 inplanerade.
24/5 kvällstävling
25/5 Dubbel etta Eventuellt en lagtävling i slutet av september

HUS
Klubben har två blivande rallylydnadsinstruktörer på gång.
Kan vi hitta någon som vill bli allmänlydnadsinstruktör?
Rallylydnad
Nästa års officiella rallylydnadstävling är inplanerad till den 9 april, det blir 4 klasser.
Diskuterades hur vi kan lösa parkeringen.

Övrigt
Öppna träningskvällarna under 2017, bra om man tydligt visar vem som står för träningstillfället och även att man är mer välkomnande för nya medlemmar. Informera mer inför varje tillfälle om vad som gäller.

Poängsystemet diskuterades, vad är det som gäller? Kan man gå kurs för någon extern och betala med poängen? Vad gör man om man hela tiden får poäng över?

Sponsring, klubben har tidigare beslutat om sponsring med 300 kr och anmälningsavgift vid deltagande i SM, men vad gäller vid EM, VM osv?

Det bör stå på klubbens hemsida att det är obligatoriskt att ställa upp som funktionär på klubbens tävlingar om man vill tävla själv.

Klubben har nu startat en Fb grupp i huvudsak för klubbens medlemmar.

Medlemsmöte 2016-11-15

 

Styrelsemöte 2016-10-18

Hemsidan
Instruktörssidan ska uppdateras, men det blir senare.
Klubbstugan
Metallskena/brytskydd till klubbstugans dörr ska ordnas på röjardagen den 29:e oktober.

Belysningen på parkeringen, lamporna behöver bytas, ska ordnas den 29:e.

 Rallylydnad
Nästa års officiella rallylydnadstävling är inplanerad till den 9 april.

Övrigt
Öppna träningskvällarna ska fortsätta under 2017.
Råådalens egen almanacka är snart klar att producera.

 

Styrelsemötet 2016-09-19

 Klubbstugan
Metallskena/brytskydd till klubbstugans dörr ska ordnas
Klubben hade en röjarkväll i september, då rensades ogräs, staket fixades mm.
Träden vid infarten behöver tas bort
Belysningen på parkeringen behöver ordnas inför vintern.
Vid nästa röjningstillfälle så behöver det nätas runt själva klubbstugan.
Preliminärt datum för nästa röjningstillfälle är den 29 oktober.

Agility
Inventering av hinder blir den 27 september, då kommer även vårens kurser att diskuteras.
Tävling den 1 oktober, ca 400 startande.
HUS
Beslutades att höjningen av avgiften för träningsgrupper görs först vid årsskiftet 2016-2017. Priset blir 500 kr per deltagare. Medlemsavgiften from 2017 kommer att höjas till 550 kr. Milersättning kommer bara att betalas ut i de fall där styrelsen beslutat att godkänna det, varje fall prövas individuellt av styrelsen och beslutet protokollförs.
Klubben kommer också att fortsätta betala för träningsmarken på Söderåsen om det finns betalande träningsgrupper som nyttjar den, annars avslutas det.
Info om detta har gått ut till instruktörer/träningsgruppsledare, via mail.

Diskuterades att försöka få fram intresserade som kan tänka sig att gå instruktörsutbildning (allmänlydnad).
Rallylydnad
Klubben hade officiell tävling den 28 augusti, med ca 80 startande, tävlingen avlöpte väl.
Klubben ska planera in och ansöka om nästa års tävling.

Övrigt
Sista tillfället i år med öppen träningskväll var den 12 september.

 

Styrelsemötet 2016-08-20

Hemsidan
Instruktörssidan bör uppdateras.
Klubbstugan
Metallskena/brytskydd till klubbstugans dörr ska ordnas, eventuellt finns det redan skenor i boden.
Klubben hade en röjarkväll i juli, då oljades hinder och rensades ogräs.
En ny röjarkväll är inplanerad till den 6 september, klubben bjuder på grillad korv. Bodarna behöver städas, infarten behöver rensas från sly, staketet behöver fixas, fallna träd behöver tas bort och en del träd vid infarten behöver tas bort. Det behöver även sprutas mot ogräset vid infarten.
Agility
Inventering av hinder behövs.
Tävling den 1 oktober.
HUS
Beslutades att höjningen av avgiften för träningsgrupper görs först vid årsskiftet 2016-2017. Priset blir 500 kr per deltagare. Medlemsavgiften from 2017 kommer att höjas till 550 kr. Milersättning kommer bara att betalas ut i de fall där styrelsen beslutat att godkänna det, varje fall prövas individuellt av styrelsen och beslutet protokollförs.
Klubben kommer också att fortsätta betala för träningsmarken på Söderåsen om det finns betalande träningsgrupper som nyttjar den, annars avslutas det.
Ev. kommer klubben att ha två nya rallylydnadsinstruktörer nästa år.

Rallylydnad
Officiell tävling den 28 augusti, för närvarande är det ca 84 anmälda. Det har kommit fråga från en av de tävlande om det är ok att träna på klubben innan tävlingen, styrelsen beslutar att det är ok att träna en gång innan tävlingen.
Det kommer en prova-på kväll den 30 augusti, det är kostnadsfritt att deltaga.

Övrigt
Diskuterades de öppna träningskvällar klubben har haft i sommar, beslutades att klubben ska fortsätta med det, nästa tillfälle blir den 12 september kl 18.00.

 

Medlemsmötet 2016-06-13

Klubbstugan
Foto på hur det ska se ut i klubbstugan när det är städat, ska sättas upp.
Låsbom till förrådsdörren ska ordnas, samt metallskena till klubbstugans dörr.
En röjarkväll är inplanerad till den 5 juli, det ska rensas ogräs och inventeras och oljas hinder.
Bodarna behöver städas, infarten behöver rensas från sly.

Agility
Grillkvällen för tävlingens funktionärer var mycket lyckad.

HUS
Höstens kurser (ej agility) diskuterades
Önskemålen är: 1 valpkurs, vanlig 1 valpkurs för tävlingsinriktade förare 1 fortsättningskurs efter valpkursen 1 tävlingsinriktad lydnadsklass 1-2
Instruktörsmöte är inplanerat till den 20 juni.

Rallylydnad
Regelrevidering är på gång.
Det finns flera som är intresserade av att bli rallylydnadsinstruktörer.

Övrigt
Klubben kommer att ha några inplanerade träningskvällar när köket är öppet, start den 30 juni kl 18.00, därefter den 11 juli och den 2 augusti, annonseras ut på hemsidan och fb.
Eventuellt ska klubben ha en prova-på kväll i augusti.

 

Styrelsemötet 2016-05-10

Klubbstugan
Skyltar med trivselregler är klara och ska sättas upp, publiceras på hemsidan och skickas ut i medlemsmailet
Foto på hur det ska se ut i klubbstugan när det är städat, ska sättas upp.
Låsbom till förrådsdörren ska ordnas, samt metallskena till klubbstugans dörr, detta kommer senare.

Agility
1 Klubbtävling har avverkats med många deltagare.
Höstens agilitytävling blir en endagstävling.
Diskuterades hur agilitytävlingarna ska se ut i framtiden, förslaget är att ha 3 endagstävlingar i stället för som nu en tvådagars och en endagars.
Beslutades att ordna en grillkväll för de funktionärer som varit med på tävlingen.
HUS
En nosework kurs för nybörjare startar i maj.
Nytt instruktörsmöte ska inplaneras.

Rallylydnad
Ev blir det en officiell Rallylydnadstävling i augusti-september
Skyltar till allmän träning i Rallylydnad för allmän träning är klara och finns i högra agilityboden.

Övrigt
Medlemsmötet blir den 13 juni kl 1900, klubben bjuder på grillad korv mm.
Finns det intresse för att ha några tränings/fika kvällar på klubben i sommar? Diskuteras på medlemsmötet.

 

Styrelsemötet 2016-04-12

Klubbstugan
Kedja till grinden är inte klart ännu.
Gräsklippningen har gått upp i pris, klubben behöver undersöka om vi kan ordna det billigare.
Klubben ska få upp en skylt med trivselregler, detta ska även publiceras på hemsida.
Städdag genomfördes den 3 april.
Nya uppbindningsstolpar är uppsatta.
Ytterligare en låsbom ska monteras, denna gång på förrådsdörren.
Agility
7 st klubbtävlingar är inplanerade under året.
HUS
Två valpkurser är inplanerade en i vår och en i höst, den i vår är en vanlig kurs och den till hösten blir en valpkurs för tävlingsintresserade.
En nosework kurs för nybörjare är inplanerad i maj.
Anmälan till studiefrämjandet, Sabina lägger upp kurs och deltagare hos studiefrämjandet, sedan skickar hon ut länk till kursansvarig som fyller i deltagandet.
Nytt instruktörsmöte inplaneras efter Agilitytävlingen.
Det finns intresse för flera att bli rallylydnadsinstruktör.

Rallylydnad
Klubben undersöker möjligheterna att ha en officiell Rallylydnadstävling senare i år, om det är möjligt kommer klubben att behöva låna in en sekreterare från annan klubb för att genomföra tävlingen.
Skyltar till allmän träning i Rallylydnad, enklare skyltar ska finnas tillgängliga för allmän träning.

Övrigt
Prissättning av kurser diskuterades, klubbens ekonomi är inte bra och man behöver se över prissättningen, ändringarna gäller from hösten 2016.
Träningsgrupper kommer att kosta 500 kr
Tränar man i ridhuset så måste den kostnaden läggas på utöver kurskostnaden.
Marken på Söderåsen kostar fn klubben ca 3 000 kr om året, detta kan inte klubben stå för, utan de medlemmar som nyttjar marken får betala för det.
Kurser ska vara betalda innan kursstart.

Regionmötet
Diskuterades det nyligen genomförda regionmötet.

 

Styrelsemötet 2016-03-15

Klubbstugan
Kedja till grinden är inte klart ännu.
Gräsklippningen har gått upp i pris, klubben behöver undersöka om vi kan ordna det billigare.
Klubben ska få upp en skylt med trivselregler, detta ska även publiceras på hemsidan.
Städdag bestämdes till 3 april kl 10.00.

Agility
Ytterligare en tvådagars tävling är inplanerad till hösten.

HUS
Det vore bra om vi kunde ha två valpkurser planerade under året, en på våren och en på hösten.
Ny Man-trailing kurs till hösten.

Rallylydnad
Eventuellt blir det en officiell Rallylydnadstävling under 2017, under 2016 kommer det att bli en inofficiell tävling.

Övrigt
Konstaterades att delmedlemskap fortfarande finns, det kallas dock klubbavgift.

Inbrottet: Klubben kommer att få viss ersättning från försäkringsbolaget, oklart hur mycket. Två låsbommar är nu på plats på dörrarna.

Diskuterades hur vi ska få kursansvariga att rapportera in till studiefrämjandet, tas upp på instruktörsmötet.

Det behövs fler uppbindningsstolpar borta vid agilityboden.

Nytt instruktörsmöte inplanerat till 28/3.

På nästa styrelsemöte behöver vi diskutera prissättning av kurserna.

När man håller en kurs så får man 75 poäng.

 

Styrelsemötet 2016-01-19
Hemsidan
Anmälningsformulär för anmälan till kurser är klart.
Klubbstugan
Gräsklippningen har gått upp i pris, klubben behöver undersöka om vi kan ordna det billigare.
Städdag bestämdes till 13 februari kl 10.00
Agility
Ytterligare en tvådagars tävling är inplanerad till hösten.
HUS
Den inplanerade valpkursen blir inte av.
Finns det intresse för en tävlingsinriktad lydnadsträning?

Övrigt
Klubben beslutade att anordna en fototävling, varje månads vinnande bidrag kommer att komma med i en årskalender som vinnarna får och medlemmarna kan köpa.

 

Styrelsemötet 2015-12-15
Klubbstugan
Kedja till grinden är inte klart ännu.
Ev kan Anjinsan sponsra oss med bajspåsar

Angående löptikar på planen. På allmänträning är det ok att löptikar deltager, vid kurs så är det instruktören som bestämmer.
Dock gäller alltid att om de ska vara med så måste de ha tikskydd.
Klubben ska få upp en skylt med trivselregler, detta ska även publiceras på hemsidan.

Agility
Nya datorer ska inköpas.

HUS
Instruktörsmöte har varit den 1 december. En valpkurs, startar i februari. Det blir fortsatt lydnadsträning på måndagar.
Rallylydnadsträningen fortsätter på onsdagar.
Det kommer att bli ytterligare en träningsgrupp i Rallylydnad på måndagar.

Rallylydnad
Det finns önskemål om att kunna köra allmän träning i rallylydnad på klubben, därför måste skyltarna vara tillgängliga.

Övrigt
Klubben hade Luciamys 8 december.
Hundmassage kursdag/planeras.
Prissättning av träning i ridhuset diskuterades.
Beslutades att  de som har placerat sig (plats 1-3) på mästerskap ska uppvaktas med en blomma på årsmötet.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan för automatiska uppdateringar: